„Uchwała została powzięta.”

Czy powyższe oświadczenie jest wystarczające by stwierdzić, że uchwała została ważnie powzięta? Zainteresowanych zapraszam do przeczytania poniższego wpisu. 

31 marca za nami, sprawozdania finansowe podpisane, a zatem można już podejmować uchwały w sprawie ich zatwierdzenia. Bardzo często wspólnicy głosujący nad powzięciem danej uchwały ograniczają się wyłącznie do stwierdzenia w protokole zgromadzenia wspólników: „uchwała została powzięta (podjęta).” Niemniej jednak, stwierdzenie to nie gwarantuje, że uchwała nie zostanie zaskarżona w drodze powództwa o stwierdzenie jej nieważności, z uwagi na naruszenie warunków formalnych wskazanych w art. 248 § 2 KSH w zakresie liczy oddanych głosów.  

Zgodnie z art. 248 § 2 KSH w protokole zgromadzenia wspólników należy stwierdzić:

  1. prawidłowość zwołania zgromadzenia wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał,
  2. wymienić powzięte uchwały, 
  3. liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. 

Ponadto, do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników oraz listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Stwierdzenie w protokole zgromadzenia wspólników wyłącznie „uchwała została powzięta (podjęta)” narusza powyższy przepis z uwagi na brak informacji o liczbie głosów oddanych za uchwałą oraz informacji czy został zgłoszony sprzeciw.       W doktrynie i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że uchybienie przepisom art. 248 KSH, a także uchybienia postanowieniom umowy spółki w zakresie protokołowania zgromadzenia wspólników, nie przesądzają o nieważności uchwały. Jednakże powyższe uchybienia mogą stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał w drodze powództwa o jej uchylenie lub o stwierdzenie jej nieważności.

Jak należy prawidłowo zaprotokołować powzięcie uchwały przez zgromadzenie wspólników, by wyeliminować możliwość jej zaskarżenia z uwagi na naruszenie przepisów art. 248 § 2 KSH w zakresie liczy oddanych głosów. Poniżej przedstawiam wzór prawidłowego protokołowania:

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 z dnia …. r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników …. sp. z o. o. z siedzibą w ….            w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., oddano:  

1)      100 głosów „za”;

2)      0 głosów „przeciw”;

3)      0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 1 z dnia …. r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników …. sp. z o. o. z siedzibą w …. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r., została podjęta jednogłośnie, 100 głosami „za”. 

Nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec podjęcia Uchwały nr 1 z dnia …. r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników …. sp. z o. o. z siedzibą w …. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.